Dret Civil

  • FAMÍLIA:  Divorcis, extinció parelles de fet, guarda i custodia compartida, modificació de mesures acordades en conveni i/o sentència, adopció, incapacitació, determinació filiació.

 

  • ARRENDAMENTS URBANS I RÚSTICS: Demandes de desnonament, reclamació rendes, extinció per incompliment contractual.

 

  • PROPIETAT HORITZONTAL: Reclamacions quotes comunitat de propietaris, accions d’impugnació d’acords.

 

  • IMPAGATS: Reclamacions de deutes, intervenció en judicis monitoris, canviaris, ordinaris i verbals.

 

  • SUCCESSIONS I DONACIONS: Procediments successoris extrajudicials i judicials, reclamació de llegítima, declaració d’hereus abintestat.

 

  • RESPONSABILITAT CIVIL: Reclamació de danys i perjudicis causats per accidents de circulació i negligències mèdiques.