Dret Laboral i Seguretat Social

DRET LABORAL:

 • Acomiadaments
 • Reclamacions de quantitat
 • Modificació de les condicions de treball
 • Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO)
 • Sancions disciplinàries
 • Assetjament laboral (mobbing)
 • Excedències i llicències
 • Reclamacions d’indemnitzacions per danys i perjudicis

 

SEGURETAT SOCIAL I MÚTUES D’ACCIDENT DE TREBALL:

 • Incapacitat Temporal derivada de malaltia comuna, accident de treball o malaltia professional.
 • Incapacitat Permanent derivada de malaltia comuna, accident de treball o malaltia profesional.
 • Recàrrec de prestacions per manca de mesures de seguretat i/o higiene en el treball.
 • Reclamació d’indemnització derivada del conveni col·lectiu per incapacitat o mort.
 • Representació i Recursos contra actes de la Seguretat Social.
 • Representació i Recursos contra actes de la Inspecció de Treball.